I Love You, I Love You Not | Publications

 

엽서.jpg

I Love You, I Love You Not   사랑한다, 사랑하지 않는다

 

Essays — Kyunghwan Kwon – Joonyong Yi, Hyo Duck Hwang / Osang Kwon – Cheonwook Park, Jeongbin Seo / U Sunok – Hee Jung Kang, Uri Han / Jewyo Rhii – Seun Kim, Hyeree Ro / Heeseung Chung – Jongwan Jang, Eun Chun / Sunghui Lee

글 — 권경환 – 이준용, 황효덕 / 권오상 – 박천욱, 서정빈 / 우순옥 – 강희정, 한우리 / 이주요 – 김세은, 노혜리 / 정희승 – 장종완, 전명은 / 이성휘

 

Artist — Hee Jung Kang, Seun Kim, Hyeree Ro, Cheonwook Park, Jeongbin Seo, Joonyong Yi, Jongwan Jang, Eun Chun, Uri Han, Hyo Duck Hwang

참여작가 —  강희정, 김세은, 노혜리, 박천욱, 서정빈, 이준용, 장종완, 전명은, 한우리, 황효덕

 

Design —  workroom 워크룸

Published by HITE Foundation

2017

softcover, 18 × 13 cm

276 pages, color

isbn 979-11-87366-03-4 03600

10,000 KRW

 

You can purchase this book directly from HITE Collection.

본 도록은 하이트컬렉션에서 구입하실 수 있습니다.

 

 

도록홍보용_1.jpg

도록홍보용_2.jpg

도록홍보용_3.jpg

도록홍보용_4

도록홍보용_5

도록홍보용_6.jpg

도록홍보용_7

도록홍보용_8.jpg

도록홍보용_9

도록홍보용_10

 

%d bloggers like this: